Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

LL Trading Oy

Rentukkatie 17 A 3

90580 Oulu

0405401182

myynti@asetarvike.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Luukkonen

0405401182

3. Tietosuojavastaava

LL Trading Oy ei ole määrittänyt tietosuojavastaavaa


4. Rekisterin nimi

LL Trading Oy:n asiakasrekisteri


5. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat:
- LL Trading Oy:n asiakkaat
- Potentiaaliset asiakkaat


6. Käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin


7.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja ylläpitää tietoa LL Trading Oy:n tuotteiden ja palveluiden mahdollistamista, ylläpitämistä ja kehittämistä sekä jatkoseurantaa ja markkinointia varten.


8. Rekisterin henkilötietosisältö


Yritystiedot

Yrityksen nimi, Y-tunnus, sähköposti, osoite, puhelinnumero, laskutusosoite, laskutustiedot sekä verkkosivujen osoite.

Google seurantatiedot

LL Trading Oy:n verkkosivuilla vierailleiden IP-osoitteet

Luonnolliset henkilöt

Yksityishenkilön nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero, laskutusosoite, laskutustiedot.


9. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakastietoja kerätään säännönmukaisesti seuraavilla tavoilla:
- Google Analytics
- Palaute- ja tarjouspyyntölomake
- Sähköposti
- Puhelin ja tekstiviestit
- LL Trading Oy:n asiakasrekisteri
- Käsin kirjatut palaverimuistiot
- Verkkosivusto ytj.fi


10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Rekisteröityjen tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille LL Trading Oy:n palveluiden ja tuotteiden myynti-, ylläpito- ja mahdollistamistarkoituksissa.


11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle se tehdään Suomen henkilötietolain ja EU tietosuoja-asetusten mukaan.


12. Rekisterin suojauksen periaatteet


A Manuaalinen aineisto
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.


B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus. Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.


13. Rekisteröidyn oikeudet


EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:


Oikeus peruuttaa suostumuksen

-Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7)


Oikeus saada pääsy tietoihinsa

-Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitellään häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)


Oikeus tietojen oikaisemiseen

-Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16).

-Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.


Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 17):
- Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
- Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
- Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21)
- Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
- Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18):
- Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
- Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
- Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
- Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidynperusteet


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


-Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)


Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan:
LL Trading Oy
myynti@asetarvike.com


14. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.


15. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus LL Trading Oy:n toimistolle.